Công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những nhiệm vụ được Tổng cục Thuế rất quan tâm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, nên ngành Thuế đã hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tăng cường kiểm tra tại cơ quan thuế.

Báo cáo cho thấy, tính đến 15/6/2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 21.863 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 23,65% kế hoạch năm 2020, bằng 74,66% so với cùng kỳ năm 2019; kiểm tra được 230.586 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 24.608 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.544,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 485,46 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 14.578 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 4.258 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 72 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt hơn  212 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.367 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.479 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 107,18 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.251 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.265 tỷ đồng.

Tính đến 15/6, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 1.593 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, bằng 73,21% so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 7.506 tỷ đồng, bằng 73,32% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 66,8 tỷ đồng, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: số thuế truy hoàn là 49 tỷ đồng, tổng số tiền phạt là 17,8 tỷ đồng, tổng số tiền bị truy hoàn và phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước là 26,9 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 đến từng cục thuế.

Tổng cục Thuế cũng đã giao cụ thể tổng số tiền thuế nợ, tổng số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày đến thời điểm 31/12/2020; thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2019 chuyển sang; giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh, các khoản tiền thuế nợ đang xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2019 trước ngày 30/6/2020.

Do được giám sát chặt chẽ, nên các cục thuế thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hàng tháng, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách nghiêm túc, đúng quy định. Tổng cục Thuế cũng tổ chức đánh giá tình hình thực hiện của các cục thuế, đôn đốc nhắc nhở và thông báo bổ sung những trường hợp nợ thuế mới phát sinh cho các cục thuế để tổ chức đôn đốc thu kịp thời các khoản nợ đọng thuế vào ngân sách.

Do thực hiện tốt công tác quản lý nợ, nên tổng số tiền nợ thuế thu hồi được đến hết tháng 6/2020 đạt 14.921 tỷ đồng, đạt 35,6% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 10.054 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.867 tỷ đồng.

NM