Trong tổng số 17.372 hồ sơ được kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, đã kiểm tra hồ sơ gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP đối với 2.706 hồ sơ gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT); 1.878 hồ sơ gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); 67 hồ sơ gia hạn thuế tiền thuê đất; 25 hồ sơ gia hạn thuế đối với hộ kinh doanh với tổng số tiền thuế đã kiểm tra gia hạn là 3.570 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, đối với hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế đã và sẽ tiếp tục chủ động rà soát, hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế thực hiện lập và gửi giấy đề nghị gia hạn ngay trong kỳ phát sinh số tiền được gia hạn.

Kiểm tra các căn cứ xác định đối tượng, thời gian áp dụng gia hạn đối chiếu với các quy định của pháp luật và các thông tin tại tờ khai của người nộp thuế. Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi chi tiết số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn để thực hiện việc đôn đốc thu ngân sách khi hết thời gian gia hạn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được ngăn chặn, Chính phủ đang cố gắng tạo mọi điều kiện để thực hiện “mục tiêu kép”, tức vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi kinh tế, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín đất nước trước cộng đồng quốc tế. Cục Thuế Hà Nội xác định công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra kiểm tra trong thời gian tới.

Do đó, cục thuế sẽ thường xuyên rà soát, bổ sung bộ tiêu chí rủi ro theo các chỉ tiêu tài chính, theo từng ngành nghề. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện các công cụ hỗ trợ thanh tra, kiểm tra.

Đề xuất áp dụng giải pháp kết nối hóa đơn điện tử với công cụ hỗ trợ thanh tra kiểm tra trong công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra và đáp ứng yêu cầu cải cách của ngành.

NM-VT