Với công tác chuẩn bị đã được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch và hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cùng với sự đồng hành của cơ quan thuế và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến ngày 15/6/2022 đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang họat động đủ điều kiện sử dụng HĐĐT thực hiện áp dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

PV