Báo cáo kiểm toán (BCKT) ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, KTNN đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế trong công tác lập, phân bổ, giao dự toán NSNN.

Tỉnh Đắk Lắk chưa xác định giảm số bổ sung cân đối cho ngân sách cấp huyện đối với phần giảm chi NSNN do sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 8/7/2020 và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh, tạm tính số tiền 7.475 triệu đồng.

Ngân sách các cấp bổ sung có mục tiêu cho cấp dưới thực hiện một số nhiệm vụ chi thường xuyên số tiền 175.126 triệu đồng, chưa đảm bảo phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách theo Luật NSNN, Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND, đồng thời, không thuộc trường hợp bổ sung có mục tiêu theo quy định tại Luật NSNN.

UBND tỉnh đã giao 12 chỉ tiêu hợp đồng cho các hội đặc thù không phù hợp với quy định của Bộ Nội vụ, cũng như chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng thời, tỉnh giao dự toán cho 4 tổ chức không phải hội đặc thù theo quy định tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh và quy định tại Thông tư số 71/2020/TT-BTC số tiền 647,3 triệu đồng; giao 8 định suất lao động cho 3 tổ chức xã hội nghề nghiệp không có trong quy định.

UBND tỉnh giao dự toán quỹ lương cho lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP số tiền 38.690,7 triệu đồng.

Một số đơn vị tại 4 huyện ký 235 hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức, viên chức chưa đúng quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, số tiền chi trả từ NSNN là 14.757,2 triệu đồng.

Có 5 huyện giao thừa lương và các đơn vị đã chi trả các khoản phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi cho các đối tượng giáo viên hợp đồng làm công việc chuyên môn chưa đúng quy định tại Thông tư số liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT- BNV-BTC, Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và Nghị định số 38/2019/NĐ-CP số tiền 6.366,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, KTNN phát hiện các đơn vị thực hiện chi khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách, làm phát sinh nợ chi thường xuyên không đúng quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật NSNN số tiền 19.434,4 triệu đồng.

Trong chi đầu tư phát triển, tỉnh bố trí vốn nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (NSTƯ) cho các dự án đầu tư công đã được xác định rõ nguồn vốn, thời gian cấp vốn từ những năm trước là chưa phù hợp với quy định tại Luật NSNN số tiền 69.009 triệu đồng.

Việc bố trí số tiền 67.991 triệu đồng cho 4 dự án có thời gian hoàn thành trong năm 2022, không đảm bảo theo yêu cầu đưa dự án vào hoạt động ngay trong năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020. HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư của 6 dự án khi chưa đảm bảo khả năng cân đối vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công 2019 số tiền 896.702,6 triệu đồng…

Kế hoạch vốn nguồn NSTƯ đã quá thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định tại Luật Đầu tư công 2019, nhưng chưa nộp trả NSTƯ 34.137 triệu đồng.

Từ những bất cập được phát hiện qua kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 729.518 triệu đồng, gồm: Tăng thu NSNN 3.077 triệu đồng; thu hồi và giảm chi NSNN 716.337 triệu đồng; giảm lỗ 10.105 triệu đồng; xử lý khác 13.733 triệu đồng.

TQ