Công ty CP Cảng Chân Mây được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây (tiền thân Cảng Chân Mây - thuộc Ban quản lý dự án Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Thừa Thiên Huế với vốn điều lệ 324 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp cổ phần hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến khai thác các dịch vụ cảng biển tại Cảng Chân Mây, bêncạnh những ưu điểm, trong công tác quản lý tài chính Công ty vẫn có sai phạm liên quan đến việc hạch toán vào chi phí đối với khoản chi không đáp ứng đủ điều kiện khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo kết luận thanh tra, tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số thanh tra lớn hơn số báo cáo quyết toán của Công ty 3,4 tỷ đồng, dẫn đến thuế TNDN số thanh tra phải nộp tăng so với số báo cáo quyết toán của Công ty là 701,3 triệu đồng

Thanh tra tỉnh cho biết, ngày 14/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1541/QĐ-TTg về việc điều chuyển tài sản từ Cảng Chân Mây thuộc Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, giá trị tài sản bàn giao tại thời điểm 31/12/2006 là 284,3 tỷ đồng, trong đó có nguồn vốn 73 tỷ đồng do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vay để đầu tư Cảng Chân Mây và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Sau này đại diện là Công ty CP Cảng Chân Mây phải trả dần vào ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm, số tiền Công ty CP Cảng Chân Mây vẫn còn nợ ngân sách tỉnh 15tỷ đồng.

Ngày 28/8/2019, Sở Tài chính có Công văn số 2295/STC-GCS&DN về việc thu hồi khoản nợ ngân sách gửi Công ty CP Cảng Chân Mây đề nghị nộp ngay số tiền 15 tỷ đồng còn nợ ngân sách tỉnh trước ngày 15/9/2019.

Nhưng đến ngày 6/9/2019, Công ty CP Cảng Chân Mây có Công văn số 279/CV-CM về việc trả nợ ngân sách tỉnh khi chuyển giao Cảng Chân Mây có nội dung: Kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan quan tâm hỗ trợ đơn vị theo phương án: Cân đối công nợ Cảng Chân Mây nợ ngân sách tỉnh và Ban quan lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh nợ Cảng Chân Mây với số tiền 8,5 tỷ đồng (khoản tiền đền bù thu hồi đất để thi công công trình Mở rộng Đường nối Quốc lộ 1A-Cảng Chân Mây và dự án trục đường chính Cảng Chân Mây), số tiền nợ còn lại 6,4 tỷ đồng Cảng Chân Mây cam kết sẽ thanh toán trong năm 2019.

Đối chiếu các quy định pháp luật, Thanh tra tỉnh ban hành quyết định xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 701,3 triệu đồng của Công ty CP Cảng Chân Mây do Công ty hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khoản chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quan lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh báo cáo UBND tỉnh việc quản lý và sử dụng khoản tiền đền bù thu hồi đất để thi công công trình Mở rộng Đường nối Quốc lộ 1A- Cảng Chân Mây và dự án trục đường chính Cảng Chân Mây đối với khoản tiền chưa đền bù cho Công ty CP Cảng Chân Mây.

Giao cho Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

Báo Thanh tra tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thái Hải