Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/08/2019 đến ngày 16/09/2019.