Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu quy trình quản lý kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm; tham mưu báo cáo sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020, trong đó phân tích kỹ tỷ lệ giải ngân và từng nguồn vốn, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trình UBND TP.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành theo dõi quản lý nhằm rút ngắn quá trình phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ, quy hoạch, kế hoạch đấu thầu… đối với các dự án đầu tư công…

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng được giao khẩn trương phân khai danh mục chi tiết hết kế hoạch vốn đã được UBND TP ủy quyền trước ngày 1/4/2020; việc chậm trễ thực hiện, các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP.

Tuấn Minh