Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% so với dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 68,4 USD/thùng, bằng 105,2% so với giá dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 6 triệu tấn, bằng 57,5% dự toán, tương đương sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết... ước đạt 462.564 tỷ đồng, bằng 48,9% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Nếu không kể các khoản tăng thu từ năng lực sản xuất mới, tăng thu do thay đổi chính sách thuế và các khoản thu đột biến phát sinh trong 6 tháng đầu năm, thì thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và xổ số kiến thiết, số thu tăng 10,5% so với cùng kỳ.

So với dự toán, có 10/18 khoản thu, sắc thuế đạt trên 51%, trong đó: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước đạt 53,7%; lệ phí trước bạ ước đạt 54,3%; thu từ xổ số ước đạt 67,6%; tiền thuê đất ước đạt 67,3%; tiền sử dụng đất ước đạt 63%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước ước đạt 109,8%.

Nếu so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng. Trong đó, khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài quốc doanh) tăng 13,5%; thuế TNCN tăng 17,1%; lệ phí trước bạ tăng 23%; thu từ xổ số tăng 11,6%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng 19,5%...

Với kết quả trên đây, số thu ngân sách Trung ương 6 tháng năm 2019 ước đạt 272.000 tỷ đồng, bằng 48% dự toán, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 325.786 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ.

Nhật Minh + Hồng Quyên