Trước tình hình đó, BHXH tỉnh Kon Tum đang thực hiện nhiều giải pháp để thu hồi nợ. Cụ thể, tại các huyện, thành phố, BHXH tỉnh tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1154/UBND-KGVX ngày 10/5/2018. Cơ quan BHXH tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kiên quyết xử lý vi phạm đối với các đơn vị trốn đóng, nợ.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum: Đơn vị đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để thu hồi nợ.

Cụ thể, BHXH tỉnh phối hợp các ngành tăng cường hoạt động thanh tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất; thường xuyên chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ xuống đơn vị nắm bắt tình hình nợ bảo hiểm để đôn đốc, thanh kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. BHXH tỉnh cũng công khai danh tính, số tiền đơn vị còn nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng; giao các chỉ tiêu thu nợ cho BHXH các huyện, thành phố và coi đó là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng”.

Cao Nguyên