Trong năm 2018, KTNN khu vực IX được giao chủ trì thực hiện 9 cuộc kiểm toán. 

Đơn vị đã hoàn thành 7/7 cuộc kiểm toán theo kế hoạch được duyệt. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của 7 cuộc kiểm toán là 918,8 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị tăng thu 79,4 tỷ đồng; kiến nghị giảm chi 320,8 tỷ đồng; kiến nghị khác 518,6 tỷ đồng.

KTNN khu vực IX cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho HĐND các tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 và thực hiện chức năng giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Năm 2018, đơn vị đã thực hiện kiểm tra kiến nghị kiểm toán của 5 cuộc kiểm toán: Tổng số kiến nghị xử lý tài chính 1.818 tỷ đồng, đã thực hiện 1.640 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,18%.

Giải quyết trả lời 11/18 trường hợp kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, 4 trường hợp KTNN khu vực IX đã trình xin ý kiến lãnh đạo KTNN, 3 trường hợp đang yêu cầu đơn vị kiến nghị cung cấp bổ sung thêm tài liệu, bằng chứng có liên quan để trả lời theo quy định.

TQ