Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên (KTV) Nhà nước, 100% các cuộc kiểm toán phát hành BCKT theo đúng quy định của Luật KTNN. 

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 30/6/2019 là 37.513,4 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó, thu về NSNN 9.029,1 tỷ đồng; giảm chi NSNN 10.076,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 18.407,9 tỷ đồng.

Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, thay thế nhiều văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.

Trong đó một số cuộc kiểm toán có kết quả nổi bật như: Chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2017; Chuyên đề “Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2017”; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; kiểm toán ngân sách Bộ Ngoại giao; Dự án xây dựng Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)...

 

 Qua kiểm toán đã kiến nghị xử lý về tài chính 37.513,4 tỷ đồng. Ảnh: TQ

 

Nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập đối với việc: Thực hiện cơ chế tự chủ trong các trường đại học công lập; thực hiện hợp đồng BT, BOT; quản lý thuế xuất nhập khẩu; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020...  

Việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN, Luật Báo chí và các văn bản liên quan.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 31 BCKT và các tài liệu liên quan cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là việc ban hành Công văn số 670/KTNN-TH ngày 31/5/2019 về theo dõi, xử lý vướng mắc trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Yêu cầu các đơn vị tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN từ các năm trước đến nay để kịp thời giải quyết dứt điểm; tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 và kiến nghị kiểm toán của các năm trước để làm cơ sở trích nguồn kinh phí 5% cho KTNN.

Đến 30/6/2019, KTNN đã ban hành 21/21 kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018; tổng hợp báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 của các đơn vị trong ngành cho thấy, về cơ bản các đơn vị được kiểm toán đều đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm kiến nghị của KTNN, trong đó kết quả thực hiện của một số đơn vị thực hiện tốt như: KTNN chuyên ngành Ia (kiểm toán lĩnh vực quốc phòng) đạt 98,3%, KTNN chuyên ngành Ib (kiểm toán lĩnh vực an ninh, tài chính và ngân sách Đảng, hoạt động cơ yếu, dự trữ Nhà nước) đạt 87%...

TQ