VDPF 2015 bao gồm 2 phiên thảo luận chính: 

Phiên 1: "Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020: Những định hướng chủ yếu". Báo cáo kết quả chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, những nội dung chính của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam: Những thách thức.

Phiên 2: Ba đột phá chiến lược trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020: Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện ba đột phá chiến lược trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp cho thời gian còn lại thực hiện Chiến lược dưới góc nhìn của các đối tác phát triển: Với các chủ đề "Xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại"; "Tài chính cho phát triển kết cấu hạ tầng"; "Phát triển Nguồn nhân lực".

VDPF là diễn đàn đối thoại chính sách cao cấp giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển (DPs) về những chính sách quan trọng mà các bên cùng quan tâm nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. 

VDPF đóng vai trò là một Hội nghị cấp cao nhất để trao đổi quan điểm giữa Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khối tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu trong nước, và các tác nhân phát triển khác. VDPF là một phần của quá trình chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi ý kiến về các thách thức chính sách mà Việt Nam đang gặp phải. 

Đoàn Đại biểu Việt Nam dự kiến sẽ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu và đại diện cao cấp của nhiều, ngành và cơ quan Chính phủ. Chủ tọa VDPF là ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Trần Quý