Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý điều chỉnh hỗ trợ tiền ăn đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lực lượng phục vụ tại các cơ sở cách ly.

Hỗ trợ tiền ăn cho người nước ngoài thông qua bếp ăn tập thể với mức 85.000 đồng/người/ngày (tăng 20.000 đồng/người/ngày so với mức ăn quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố).

Hỗ trợ tiền ăn cho người Việt Nam và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly thông qua bếp ăn tập thể, với mức 75.000/người/ngày (tăng 10.000 đồng/người/ngày so với mức ăn quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố).

Nguồn kinh phí chênh lệch giữa mức ăn nói trên với mức ăn quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố sẽ được chi từ nguồn xã hội hóa của thành phố.

Thời gian thực hiện từ ngày 20/3/2020.

Kim Thành