Theo báo cáo, lũy kế 10 tháng 2019, tổng số thu nộp vào ngân sách Nhà nước 20.750,968 tỷ đồng, đạt 86,8% dự toán pháp lệnh; 78,7% dự toán HĐND, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 6/17 chỉ tiêu đạt từ 83% dự toán HĐND trở lên gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Có 8/17 khoản thu 10 tháng đạt thấp hơn tiến độ bình quân năm, giảm so với cùng kỳ.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương tập trung cao, tích cực tăng thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2019 đạt 27.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố giao: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan đôn đốc, rà soát giá đất tại các địa phương, phối hợp với các địa phương hoàn thành thủ tục và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019.

Các tổ đôn đốc chống thất thu ngân sách tăng cường công tác đôn đốc, chống thất thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực được giao, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện để tăng thu ngân sách trong các tháng còn lại năm 2019.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nghiêm khắc phê bình một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động phối hợp trong việc thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

Kim Thành