Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, tổng số vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh được giao đến ngày 31/10/2018 là 4.350,7 tỉ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/10/2018 đạt 3.444,6 tỉ đồng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 3.162,1 tỉ đồng, bằng 72,7% so với kế hoạch vốn cấp cho các dự án.

Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn được thực hiện đảm bảo qui định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, nghị quyết HĐND các cấp. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt khá, trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 72,7%, điều này đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhất trong khu vực Trung du miền núi Bắc bộ.

Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư được quan tâm, chú trọng. Các dự án chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư khi đảm bảo các yêu cầu về kĩ thuật, khả năng cân đối nguồn vốn, phát huy được hiệu quả về kinh tế - xã hội sau khi triển khai, đưa vào sử dụng. 

Trong 10 tháng đầu năm 2018, có 125 dự án được phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư 603,1 tỉ đồng; phê duyệt mới 136 dự án và báo cáo kinh tế - kĩ thuật.

Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB), tính đến hết ngày 31/10/2018, số nợ đọng XDCB toàn tỉnh là 1.463,5 tỉ đồng, giảm 551,2 tỉ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2017. 

Các dự án thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ là 213,5 tỉ đồng, các dự án thuộc ngân sách tỉnh là 320,5 tỉ đồng, các dự án thuộc ngân sách huyện, xã là 929, 4 tỉ đồng.

Cũng trong 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện thẩm tra, quyết toán được 659 dự án, công trình, hạng mục công trình với tổng mức đầu tư, tổng dự toán là 3.584,6 tỉ đồng; tổng giá trị quyết toán được duyệt là 3.020 tỉ đồng; giá trị giảm trừ quyết toán so với đề nghị quyết toán là trên 17 tỉ đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ đã phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA (10 tháng đầu năm chỉ đạt 20,8%), nguồn vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở (đạt 52,3%).

Số nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh còn lớn, số lượng dự án nợ đọng XDCB còn nhiều, dẫn đến phân bổ nguồn vốn dàn trải. Đặc biệt, toàn tỉnh vẫn còn 64/156 dự án, công trình hoàn thành chậm quyết toán với tổng mức đầu tư là 2.287,1 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn vốn bố trí XDCB từ ngân sách của địa phương còn thấp. Nhiều chủ đầu tư chưa thật sự quan tâm đến công tác quyết toán dự án đã hoàn thành, nhiều dự án không đủ hồ sơ quyết toán, nhưng đến nay các chủ đầu tư chưa phối hợp thực hiện.

Đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng cần phải thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng qui định đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kĩ thuật, dự toán, từ đó cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp. Rà soát danh mục các dự án đầu tư không cần thiết, cắt giảm qui mô đầu tư; điều chỉnh vốn của các dự án có tiến độ thi công chậm. 

Các địa phương phải quan tâm động viên, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo nguồn vốn được bố trí; thực hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu kĩ thuật thường xuyên, đầy đủ; làm thủ tục thanh, quyết toán sớm. Nghiên cứu các hình thức đầu tư khác không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình…

Nam Dũng