Tại Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền SDĐ, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014:

Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“1. Các chủ đầu tư dự án (D.A) BĐS được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện D.A đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua; D.A đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; D.A đầu tư xây dựng công trình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản (BĐS) chưa nộp tiền SDĐ thì được gia hạn nộp tiền SDĐ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

3. Việc gia hạn nộp tiền SDĐ đối với chủ đầu tư D.A BĐS quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo từng D.A và tính trên số tiền SDĐ (bao gồm cả số tiền SDĐ được xác định bổ sung theo quy định của pháp luật) còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước (không bao gồm số tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế).

Đối với D.A đầu tư xây dựng công trình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua thì số tiền SDĐ được gia hạn tính theo diện tích phân bổ cho các mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để thực hiện D.A đầu tư xây dựng công trình (trong Quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không ghi chi tiết mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua… nhưng trong hồ sơ D.A có ghi chi tiết D.A xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua) có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS (không phân biệt hình thức bán hàng) mà chưa nộp tiền SDĐ, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thuộc đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền SDĐ, số tiền SDĐ được gia hạn theo diện tích phân bổ cho các mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BTC.

Đề nghị Cục thuế Đồng Nai căn cứ vào hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để xác định đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền SDĐ theo quy định của pháp luật.

Kim Anh