Cụ thể, Cục Thuế Cần Thơ đã tiến hành thanh tra 26 DN, trong đó: thanh tra theo kế hoạch là 17 DN, thanh tra đột xuất 1 DN, thanh tra dở dang năm trước chuyển sang 8 DN. Qua thanh tra cục thuế phát hiện 17 DN có vi phạm pháp luật thuế, theo đó đơn vị đã truy thu, truy hoàn và xử phạt trên 2,4 tỷ đồng; giảm lỗ 23,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2,1 tỷ đồng. Đã thu nộp ngân sách nhà nước 145 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tiến hành kiểm tra 449 cuộc. Qua kiểm tra, cục thuế phát hiện 304 DN có vi phạm pháp luật thuế. Qua các kết luận sau kiểm tra cục thuế đã truy thu, phạt và truy hoàn 16,5 tỷ đồng; giảm lỗ 415 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2,6 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước 3,6 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế Cần Thơ cho biết, năm 2019, cục được Tổng cục Thuế giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế 1.271 DN. Trong đó, kế hoạch thanh tra là 94 DN; nhiệm vụ kiểm tra là 1.177 DN. So với số đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đại diện Cục Thuế Cần Thơ cho rằng kết quả thanh tra, kiểm tra thuế chưa đảm bảo tiến độ và kế hoạch được giao.

Chia sẻ về yếu tố làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra đại diện Cục Thuế Cần Thơ cho rằng, hiện số cán bộ làm công tác thanh tra rất thiếu, trình độ không đồng đều, trong khi chỉ tiêu các cấp lãnh đạo giao khá lớn. Đơn vị đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành kế hoạch được giao cả về lượng và số tiền thu qua thanh kiểm tra thuế nhằm chống thất thu cho ngân sách.

Văn Tuấn + Nhật Minh