Tính đến ngày 31/1/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 2,838 tỷ HĐĐT. Trong đó, có 753,46 triệu HĐĐT có mã và 2,085 tỷ HĐĐT không mã.

Riêng kết quả triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong hơn 1 tháng kể từ thời điểm chính thức vận hành từ ngày 15/12/2022, đã có 62/63 cục thuế báo cáo kế hoạch triển khai giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023), với tổng số người nộp thuế (NNT) sẽ triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là 3.943 cơ sở kinh doanh.

Theo Tổng cục Thuế, trong số 62 cục thuế đã đăng ký triển khai giai đoạn 1, đã có 25 cục thuế chính thức phát sinh tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền.

Trong số 3.943 cơ sở kinh doanh đã đưa vào kế hoạch triển khai giai đoạn 1 thì đã có 805 cơ sở kinh doanh chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền trên hệ thống của cơ quan thuế.

Tổng số HĐĐT đang sử dụng của 3.943 cơ sở kinh doanh là 85.387.372 HĐĐT, trong đó có 544 HĐĐT là từ máy tính tiền đã được gửi đến hệ thống của cơ quan thuế. 805 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền nhưng vẫn đồng thời sử dụng các hình thức HĐĐT khác, nên việc xuất HĐĐT từ máy tính tiền còn chưa nhiều.

 

Uyên Uyên