Địa bàn thực hiện DA là các huyện Nam Đông và huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu hỗ trợ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng, phát huy công tác bảo tồn một cách hiệu quả thông qua việc cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên của các đối tác chủ chốt tại các địa phương.

Các hoạt động chính của DA gồm: Hỗ trợ quản lý bảo vệ và mở rộng các khu bảo tồn tại các khu vực cảnh quan vùng Trung Trường Sơn, cụ thể là khu vực DA CarBi; phát triển năng lực tuần tra địa phương tại các điểm nóng về sinh học; xác định tác động thông qua giám sát đa dạng sinh học; khuyến khích và nhân rộng các mô hình (tiếp cận) thành công về quản lý các khu bảo tồn; xác định việc buôn bán sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái phép và hỗ trợ phối hợp thực thi pháp luật lâm nghiệp liên ngành...

Hỗ trợ thành lập và vận hành các quỹ phát triển thôn/bản; nâng cao năng lực về quản lý rừng cộng đồng; hỗ trợ thành lập các nhóm bảo tồn tình nguyện cấp cộng đồng; hỗ trợ các cơ chế tài chính bền vững được phát triển và chia sẻ với các bên liên quan; cải thiện phương thức quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng và chia sẻ lợi ích tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng kinh phí tài trợ DA dưới hình thức viện trợ không hoàn lại là 1,83 triệu Euro, tương đương 47 tỷ đồng .Thời gian thực hiện DA trong vòng 6 năm (2019 - 2024).

N. P