Báo cáo của 425 DNNN thuộc bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh (sau đây gọi là doanh nghiệp độc lập) về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, cho thấy, tổng tài sản của các doanh nghiệp độc lập năm 2018 là 247.440 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2017. Trong cơ cấu tài sản, tỷ trọng tài sản cố định chiếm 46% tổng tài sản. Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp độc lập là 113.140 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2017.

Năm 2018, các khoản phải thu của khối doanh nghiệp độc lập là 54.196 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2017 và chiếm 21,7% tổng tài sản của các doanh nghiệp độc lập. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 773 tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng các khoản phải thu.

Trong khi đó, nợ phải trả của các doanh nghiệp độc lập lên đến 88.970 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 65% tổng nợ phải trả.

Trong cơ cấu các khoản nợ phải trả có: Nợ vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (bao gồm vay ngắn hạn và vay dài hạn) 6.398 tỷ đồng. Nợ nước ngoài 838 tỷ đồng (nợ ngắn hạn là 111 tỷ đồng, nợ dài hạn 727 tỷ đồng), trong đó, vay lại vốn ODA của Chính phủ 589 tỷ đồng; vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh 19 tỷ đồng; vay theo hình thức tự vay tự trả 119 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp có nợ nước ngoài chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác kinh doanh nước sạch hoặc khai thác công trình thủy lợi, thực hiện vay vốn để đầu tư các dự án trên địa bàn.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân của các doanh nghiệp độc lập năm 2017 là 0,59 lần.

Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp độc lập 149.959 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2017. Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp độc lập tăng chủ yếu từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, ngân sách Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ và một phần từ việc nhận bàn giao các dự án, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc nhận điều chuyển tài sản từ nơi khác đến.

Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp độc lập. Tổng doanh thu đạt 138.185 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2017.

Một số doanh nghiệp độc lập có mức tăng doanh thu cao (trên 50%) so với thực hiện năm 2017 như: Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai - BQP (tăng 51%); Công ty TNHH MTV 95 - BQP (tăng 51%); Công ty TNHH MTV Khí áp lực 34 - BQP (tăng 97%); Công ty TNHH MTV Tây Bắc - BQP (tăng 84%); Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long (64%); Công ty TNHH MTV Thanh Bình - BCA (tăng 74%); Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 - BYT (tăng 67%); Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi - TP HCM (tăng 57%)...

Lãi phát sinh trước thuế đạt 13.584 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tài sản bình quân của các doanh nghiệp độc lập năm 2018 là 5%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân của các doanh nghiệp độc lập năm 2018 là 9%.

Đáng chú ý, lỗ phát sinh của các doanh nghiệp độc lập lên tới 181 tỷ đồng, gồm 48 doanh nghiệp độc lập có số lỗ phát sinh năm 2018, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp độc lập hoạt động khai thác công trình thủy lợi do ngân sách Nhà nước chưa cấp đủ kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ tưới tiêu và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp thuộc các địa phương do thu không đủ bù đắp chi phí, trong khi đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này lại chịu ảnh hưởng chi phối quyết định từ điều kiện tự nhiên và thời tiết, sự ổn định của giá cả thị trường. 

Lỗ lũy kế của các doanh nghiệp độc lập 1.379 tỷ đồng, gồm 81 doanh nghiệp độc lập còn số lỗ lũy kế năm 2018, trong đó một số doanh nghiệp còn số lỗ lũy kế lớn như: Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương - TP Hồ Chí Minh (252 tỷ đồng); Công ty Cà phê Đức Lập - Đắk Nông (149 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội (98 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Nam Nung - Đắk Nông (73 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy lợi - TP Hồ Chí Minh (76 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (74 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long (70 tỷ đồng)...

Tổng số phát sinh phải nộp NSNN 36.285 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2017, trong đó số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa chiếm 76,8% tổng số thu nộp NSNN.

Trần Quý