Phương án xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên; yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, đó là:

Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chủ động phòng, tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.

Mục đích của phương án là chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 100 nhà máy, xí nghiệp công nghiệp và trên 6.000 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp với khoảng 21.000 lao động. Trước sự diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, cần phải bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh công nghiệp.

TQ