Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ Bắc Kạn đã báo cáo với tổ công tác về kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tiêu cực; công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động gắn với nguồn kinh phí trả lương; công tác hướng dẫn, kiểm tra về quản lý, sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và Hợp đồng 68 (những người làm việc bằng chế độ hợp đồng theo Nghị định Chính phủ số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp)... của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

Từ năm 2016 đến nay, đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã kiểm tra 129 cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua các cuộc kiểm tra cho thấy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối, tác phong làm việc được đổi mới, có lịch công tác tuần, tháng theo quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và các tổ chức cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Về phát hiện và xử lý tham nhũng, tỉnh Bắc Kạn năm 2018 đã khởi tố, điều tra về tham nhũng 2 vụ với 1 bị can, số tiền được thu hồi là 243 triệu đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019 đã điều tra 4 vụ án, vụ việc với số tiền đã được thu hồi gần 674 triệu đồng, truy tố 1 vụ với 1 bị can. Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành 25 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 25 đơn vị; 6 tháng đầu năm 2019 đã tiến hành 3 cuộc tại 3 đơn vị.

Hàng năm, UBND tỉnh căn cứ vào quy định của pháp luật và quyết định giao biên chế công chức của Bộ Nội vụ, trình HĐND tỉnh quyết định giao biên chế công chức theo số biên chế được Bộ Nội vụ giao. Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn được giao 1.539 biên chế công chức. Tính đến ngày 30/7/2019, biên chế công chức hiện có của tỉnh Bắc Kạn là 1.392 biên chế, số biên chế chưa tuyển là 147 biên chế. 

Về biên chế sự nghiệp, năm 2019, Bộ Nội vụ thẩm định, giao biên chế sự nghiệp của tỉnh Bắc Kạn là 9.914 biên chế. Tính đến ngày 30/7/2019, số biên chế sự nghiệp hiện có là 9.099 công chức, số biên chế chưa tuyển dụng là 815 biên chế. Tỉnh Bắc Kạn tính tới ngày 30/7/2019 đã tuyển dụng 397 chỉ tiêu Hợp đồng 68, còn lại 16 chỉ tiêu Hợp đồng 68 chưa tuyển dụng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu của tỉnh Bắc Kạn nêu một số vấn đề như số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của tỉnh thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước, đặc biệt là biên chế sự nghiệp. Nhiều vị trí còn thiếu biên chế so với định mức, chưa đáp ứng được các vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị như đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện còn thiếu 175 biên chế công chức. Tỉnh Bắc Kạn đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ bổ sung cho tỉnh 175 biên chế công chức. 

Đối với hai ngành Giáo dục và Y tế, theo định mức của các bộ, ngành và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tỉnh Bắc Kạn còn thiếu 899 biên chế sự nghiệp. 

Tuy nhiên, thời gian tới vẫn phải thực hiện cắt giảm biên chế sự nghiệp theo tỷ lệ thì sẽ không đủ số người làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, một số trường học không đủ biên chế để bố trí giáo viên đứng lớp theo quy định, bệnh viện đa khoa tỉnh không có đủ số lượng cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện nghiêm, tốt các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội về tổ chức bộ máy và đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các ngành liên quan rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm sau khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế. Tỉnh tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp công dân, nêu cao vai trò của người đứng đầu đơn vị, xử lý không để phát sinh điểm nóng, đồng thời tỉnh cần giải quyết các trường hợp sai phạm do Thanh tra Bộ phát hiện trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương; sớm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. 

Đồng thời, Bắc Kạn tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng biên chế; tiếp tục đẩy mạnh việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đồng bộ giữa giảm biên chế theo tỷ lệ hàng năm với việc tăng cường rà soát, đánh giá để đưa vào danh sách đối tượng tinh giản biên chế những người dôi dư, không đáp ứng tiêu chuẩn, phẩm chất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Vũ Hoàng Giang