Tỉnh cũng đã xây dựng được 15 trung tâm phục vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Tất cả các trung tâm này đều được đầu tư đồng bộ, hiện đại, qua đó đã làm thay đổi cơ bản hình ảnh, môi trường, cách thức tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và đưa vào giải quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp theo hướng “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” trực tiếp tại các trung tâm. 

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong cả nước trong việc quy định áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết TTHC dưới dạng văn bản điện tử tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã. 

Đây là cách làm mới về cải cách hành chính, góp phần cắt giảm thời gian giải quyết, bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Đồng thời, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc kiến tạo một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, tỉnh cũng đã đưa đề án chính quyền điện tử vào triển khai.

Sau hơn 6 năm thực hiện (từ 9/2012 - 3/2019), đề án đã trở thành một bước đột phá mạnh mẽ, quan trọng, có tác động sâu rộng; huy động được sự vào cuộc chủ động, tích cực, sâu sát của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn tỉnh với mục tiêu xuyên suốt là lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm...

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), khẳng định: "Quảng Ninh là một trong những nơi khởi nguồn các ý tưởng cải cách trong cả nước. Là tỉnh đi đầu, thai nghén và lan tỏa các mô hình cải cách có tính chất độc lập. Nhiều mô hình mới đã bắt nguồn từ đây và được duy trì hiệu quả như: Xây dựng chính quyền điện tử, trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC hay như việc thực hiện dự án đối tác công tư...".

Với những nỗ lực ấy, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước được xếp hạng trong Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index 2017). Đồng thời, cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - Thái Bình Dương (ASOCIO) vinh danh ở hạng mục chính quyền số vào cuối năm 2018.

Việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đã góp phần đưa Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) của tỉnh Quảng Ninh liên tiếp tăng hạng và đứng thứ 4 toàn quốc trong 3 năm gần đây (2016 - 2018); giúp tỉnh Quảng Ninh 2 năm liên tiếp (2017, 2018) giữ vị trí quán quân PCI.

Và quan trọng hơn cả, đó là sự ghi nhận của người dân và doanh nghiệp. Đây sẽ là động lực để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hơn nữa một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

T.T