Theo đó, về thực hiện văn hóa công sở, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phát động thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học.

CBCCVC thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỹ thuật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định, quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Xây dựng chế tài xử lý vi phạm quy tắc ứng xử, cũng như có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy tắc ứng xử. Đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử vào đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với CBCCVC, người lao động.

Đối với thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, cần tập trung tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng. Đưa tiêu chí thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng vào tiêu chí đánh giá, xét khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, người lao động.

Công đoàn ngành Y tế cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện cuộc phát động phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, công đoàn phối hợp với chính quyền bổ sung nội dung của quy tắc ứng xử vào các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tổng kết, đánh giá thực hiện phong trào; biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại đơn vị.

Lê Nguyên