Theo quyết định trên, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được áp dụng mức trợ cấp ban đầu (chỉ áp dụng một lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) là 100 triệu đồng để khuyến khích và ổn định công tác.

Riêng chuyên gia, nhà khoa học được chi trả mức lương hàng tháng bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số của bảng lương chuyên gia cao cấp. Giáo sư, phó giáo sư được hưởng bậc 2 (hệ số 9,4); các trường hợp còn lại được hưởng bậc 1 (hệ số 8,8).

Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học thực hiện tốt nghĩa vụ theo hợp đồng, có thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến thì được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo, được hưởng mức lương cao hơn một bậc so với mức lương được hưởng của hợp đồng đầu tiên.

Đối với người có tài năng đặc biệt, được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được từ 30-50 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này đã bao gồm tiền lương hàng tháng, các khoản phụ cấp kèm theo lương mà người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định.

Ngoài ưu đãi về tiền lương, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt còn có phụ cấp khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ.

Mỗi một công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật… từ cấp TP và tương đương trở lên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

Trường hợp tổng ngân sách đầu tư cho công trình vượt quá 100 tỷ đồng thì mức khuyến khích tối đa là 1 tỷ đồng/người/công trình. Nếu có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cùng tham gia một công trình thì tổng số tiền phụ cấp cho cả nhóm tối đa 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, căn cứ vào mức độ đóng góp, tầm cỡ thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký kết, người có tài năng đặc biệt sẽ được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa 1 tỷ đồng/người.

Thiên Lý