Theo tờ trình, trong năm 2019, TP đã giải quyết tinh giản biên chế 237 người theo Nghị định 108/2014 và Nghị định 113/2018 của Chính phủ, lũy kế thực hiện từ năm 2015 đến nay là 21 đợt, tinh giản 1.001 người (145 công chức, 686 viên chức, 158 công chức cấp xã, 1 cán bộ quản lý doanh nghiệp, 2 người làm việc ở các hội được giao biên chế, 9 lao động hợp đồng 68).

Năm 2019, TP cũng đã tổ chức sát hạch vào côn g chức 155 trường hợp có kinh nghiệm công tác từ đủ 5 năm trở lên; tuyển dụng 276 công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; tuyển dụng công chức cấp xã thuộc 30 quận, huyện, thị xã và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp kết hợp với thi tuyển công chức nguồn cơ sở đối với 691 trường hợp.

UBND TP cũng đã phê duyệt kế hoạch xét tuyển, xét tuyển đặc cách cho 25 bác sỹ nội trú, 57 vận động viên và nghệ sỹ có thành tích cao.

Năm 2019, TP đã cử 86 trường hợp là công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học và hỗ trợ kinh phí; 253 cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài; tổ chức 9 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho 712 trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc TP; 6 lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước cho 578 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã…

Ngoài ra, UBND TP đã hoàn thành tuyển dụng viên chức giáo dục với 11.182 chỉ tiêu, phê duyệt kế hoạch và đang tổ chức tuyển dụng viên chức y tế 3.448 chỉ tiêu.

Về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, sang công ty cổ phần, theo kế hoạch, năm 2020 Hà Nội sẽ chuyển thêm 16 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ với 3.637 biên chế, lũy kế thực hiện 141 đơn vị chuyển sang tự chủ với 17.066 biên chế không hưởng lương ngân sách.

UBND TP cũng đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất 5 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020.

Tờ trình của UBND TP Hà Nội cũng cho biết, năm 2019, UBND TP tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của HĐND TP; xây dựng kế hoạch thi tuyển, nếu thi tuyển không đỗ chấm dứt hợp đồng; xây dựng kế hoạch để xử lý xong dứt điểm 242 lao động hợp đồng theo chỉ tiêu của lực lượng thanh tra xây dựng cũ đang tồn tại tại Thanh tra Sở Xây dựng và các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện.

Theo báo cáo của các đơn vị, sẽ chấm dứt hoàn toàn lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn chậm nhất ngày 31/12/2019, sau khi có kết quả tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã và viên chức sự nghiệp.

Riêng đối với chỉ tiêu hợp đồng định mức của lực lượng thanh tra xây dựng cũ, các đơn vị đề nghị có lộ trình thực hiện trong giai đoạn thí điểm 2 năm thực hiện mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hiệu lực đến ngày 10/8/2020).

Năm 2019, Sở Nội vụ cũng đã thực hiện thanh tra nội vụ 2 đơn vị về việc chấp hành chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động; kiểm tra công vụ đối với 19 đơn vị; kiểm tra cải cách hành chính 15 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra đã đề nghị một số cơ quan, đơn vị khắc phục tồn tại, thiếu sót để phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Hải Hà