Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, năm 2018 tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, với tổng vốn đăng ký 1.072 tỷ đồng.

Các dự án chủ yếu gồm: Chế biến, bảo quản nông, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; sản xuất giống thủy sản, cấp nước sạch nông thôn, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Doanh nghiệp đầu tư dự án thuộc danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao các đơn vị liên quan xây dựng và tham mưu để trình HĐND tỉnh thông qua chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; dự kiến ban hành trong năm 2019.

Tỉnh xác định tái cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “Hợp tác, liên kết và thị trường” thích ứng với biến đổi khí hậu. Do đó, sẽ tập trung nguồn lực, huy động nguồn vốn để phát triển, cơ cấu lại nông nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn còn một số khó khăn như: Số lượng dự án đầu tư chưa nhiều, đa số có quy mô đầu tư nhỏ, chưa xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Diện tích đất công của tỉnh còn hạn chế, không đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất lớn. Mặc dù, đã thực hiện dồn điền đổi thửa nhưng quy mô diện tích còn nhỏ hẹp, việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn và chuyển đổi diện tích cây trồng còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có rủi ro cao về tài chính, do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, giá cả nông sản không ổn định; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học chưa nhiều, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này còn hạn chế…

Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Trung ương bố trí vốn hỗ trợ cho 20 dự án của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; kiến nghị bổ sung thêm đối tượng áp dụng là hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hưởng chính sách như doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Cảnh Nhật