Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Tổng KTNN yêu cầu:

Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán khẩn trương rà soát các cuộc kiểm toán dự kiến triển khai hoặc kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 tại các đầu mối, đơn vị được kiểm toán có tham gia công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử, báo cáo lãnh đạo KTNN sớm điều chỉnh kế hoạch kiểm toán hoặc lùi thời gian triển khai các cuộc kiểm toán để không ảnh hưởng đến quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử tại các địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm tạo mọi điều kiện và quán triệt các công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia bầu cử đầy đủ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân; tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử theo hướng dẫn tại Công văn số 418/KTNN -VP ngày 20/4/2021 của KTNN.

Công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chức năng và Tổng KTNN về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và nêu cao ý thức trách nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN thường xuyên nắm bắt diễn biến dịch tại các địa phương diễn ra hoạt động kiểm toán và các hoạt động khác của đơn vị, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị và các đoàn kiểm toán do đơn vị chủ trì; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo lãnh đạo KTNN phụ trách (đồng gửi Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán) khi dịch Covid-19 có diễn biễn phức tạp hoặc bùng phát để sớm điều chỉnh kế hoạch kiểm toán, phương án tổ chức kiểm toán nhằm đảm bảo an toàn, tránh bị động.

TQ