Theo kế hoạch, dự toán thu năm 2022 sẽ là 4.401 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa 4.286 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 115 tỷ đồng; dự toán thu năm 2023 sẽ là 5.021 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa 4.900 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 121 tỷ đồng và dự toán thu năm 2024 sẽ là 5.333 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa 5.200 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 133 tỷ đồng.

Trên cơ sở tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022 - 2024 là 7.872,97 tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2024 là 21.488,96 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo cân đối ngân sách hàng năm để hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022 - 2024, UBND tỉnh xác định khung cân đối ngân sách địa phương 03 năm 2022 - 2024 là 29.947,15 tỷ đồng.

Chu Tuấn