Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ đá vôi của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.

Mục đích đóng cửa mỏ để quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho UBND xã Đông Văn quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, thu hồi 18.831m2 đất của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, giao cho UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn quản lý theo quy định. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép số 228/GP-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP có trách nhiệm bàn giao khu đất nêu trên cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định của pháp luật đất đai. UBND huyện Đông Sơn chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất này cho UBND xã Đông Văn quản lý.


Văn Thanh