Văn Phú - Invest Doanh thu và lợi nhuận 2019 tăng mạnh