Viết tiếp bài "Hàng ngàn hộ dân nợ tiền đất tái định cư "khóc ròng" vì giá đất tăng cao" ở Đà Nẵng:

Phương án nào giải cứu người dân nợ tiền đất tái định cư?

Cập nhật: 08/03/2019 06:30

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 5/3/2019 có bài “Hàng ngàn hộ dân nợ tiền đất tái định cư “khóc ròng” vì giá đất tăng cao”. Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng đã có thông tin liên quan vấn đề trên...

Phương án nào giải cứu người dân nợ tiền đất tái định cư?
Người dân nợ tiền đất tái định cư ở Đà Nẵng còn khá nhiều

Về ý kiến người dân nợ đất tái định cư (TĐC) phản ánh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (SDĐ) thì đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền SDĐ phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền SDĐ thì phải nộp tiền SDĐ còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành).

UBND TP nhận thấy, việc người dân nợ tiền SDĐ TĐC đã quá hạn 5 năm mà phải nộp theo giá đất hiện hành tuy đúng quy định nhưng đã gây khó khăn cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, UBND TP đã báo cáo Bộ Tài chính (TC) và các ngành liên quan để giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền SDĐ của người dân. Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ TC tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện tình hình ghi nợ tiền SDĐ tại các địa phương (trong đó có vướng mắc của UBND TP Đà Nẵng).

Liên quan đến các hộ dân tái định cư có nợ tiền SDĐ:

Theo Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31/8/2016 của UBND TP (văn bản này, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang trình UBND TP sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định), đối với những trường hợp nợ tiền SDĐ mà trong hợp đồng được ghi nợ 10 năm quy ra giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ trả nợ vẫn trong thời hạn 10 năm, đã quá hạn 5 năm thì được lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:

Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng, trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng x đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơp số tiền nợ gốc:

Phương án 2: Trả nợ theo giá quy định hiện hành.

Như vậy, việc thu nợ tiền SDĐ TĐC nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp còn trong thời hạn 10 năm (đã quá hạn 5 năm).

Về phương án giải quyết của TP đối với các hộ nợ tiền SDĐ tái định cư:

Theo số liệu báo cáo thì tính đến ngày 31/1/2019, tổng số hộ nợ tiền SDĐ đã quá hạn 5 năm khoảng 5.300 hộ. Về chính sách thu nợ tiền SDĐ đối với trường hợp TĐC, UBND TP Đà Nẵng có một số văn bản như sau:

Ngày 7/9/2016, UBND TP có Công văn số 7473/UBND-KT1 gửi Bộ Tài chính về việc chính sách thu nợ tiền SDĐ đối với trường hợp TĐC. Theo đó, đề nghị cho gia hạn việc thu nợ tiền SDĐ (theo Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND TP) đến hết ngày 31/12/2017. Kể từ ngày 1/1/2018 trở đi, trường hợp các hộ chưa thanh toán hết nợ tiền SDĐ thì tính chậm nộp trên số tiền nợ gốc (không tính chậm nộp đối với số nợ lãi).

Ngày 2/3/2017, Bộ TC có Công văn số 3986/BTC-QLCS gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền SDĐ đối với trường hợp được Nhà nước giao đất TĐC.

Ngày 7/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7113/VPCP-NN về việc giải quyết vướng mắc về thu tiền nợ tiền SDĐ đối với trường hợp Nhà nước giao đất TĐC; theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ TC hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc thu nợ tiền SDĐ theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Bộ TC tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện tình hình ghi nợ tiền SDĐ hiện nay tại các địa phương (trong đó có vướng mắc của UBND TP Đà Nẵng). Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung ghi nợ tiền SDĐ vào dự thảo Nghị định quy định bổ sung về thu tiền SDĐ, tiền thuê đất và tổ chức thực hiện, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 7/8/2017, UBND TP có Công văn số 6079/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ tiền SDĐ TĐC. Theo đó, UBND TP báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét thống nhất đề nghị của Bộ TC tại điểm 1 Công văn số 3986/BTC-QLCS ngày 27/3/2017, cụ thể như sau:

Đối với các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền SDĐ TĐC chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đến trước ngày 1/3/2018, thì được phép tiếp trục trả nợ theo số nợ đã ghi. Sau ngày 1/3/2018, các hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất phải trả nợ tiền SDĐ còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ngày 31/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9257/VPCP-NN về việc thu nợ tiền SDĐ TĐC. Theo đó, đề nghị Bộ TC khẩn trương cùng các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 7113/VPCP-NN ngày 7/7/2017.

Ngày 13/10/2017, Bộ TC có Công văn số 13804/BTC-QLCS về việc xử lý vướng mắc về ghi nợ tiền SDĐ của hộ gia đình cá nhân gửi các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Về tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Ngày 9/11/2018, UBND TP có Công văn số 8729/UBND-STC gửi Bộ TC để tổng hợp trình Chính phủ.

Như vậy, việc đề xuất liên quan đến nợ tiền SDĐ TĐC đến nay chưa được Chính phủ đồng ý, UBND TP sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành về vấn đề này.

Nguyên Phê