Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức công bố công khai hồ sơ, tài liệu điều chỉnh quy hoạch SDĐ cấp tỉnh theo quy định.

Ngày 24/5/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 466/UBND-KTN về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 cấp tỉnh cho các huyện, thành phố. UBND các huyện, thành phố, trong đó có huyện Cao Lộc đã hoàn thiện hồ sơ phương án điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến ngày 15/1/2019, toàn bộ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch SDĐ của 11/11 huyện, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt; UBND các huyện, thành phố đã thực hiện công bố công khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch SDĐ theo đúng quy định.

Việc điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 tại huyện Cao Lộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 7/1/2019 của UBND tỉnh. UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/1/2019 công bố công khai toàn bộ tài liệu về điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm đầu của điều chỉnh quy hoạch SDĐ huyện Cao Lộc tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện; điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 huyện Cao Lộc được phê duyệt có danh mục dự án "Hạng mục khuôn viên cây xanh tại khu đất chợ Đồng Đăng (cũ) là danh mục dự án được quy hoạch chuyển tiếp cần thực hiện, với diện tích 0,79ha, điều chỉnh từ đất chợ (DCH) sang đất vui chơi giải trí công cộng (DKV).

Báo cáo cũng cho biết, ngày 22/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 140/TB-UBND về việc hủy bỏ Thông báo số 170/TB-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục công trình khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng thuộc dự án Trung tâm Thương mại Đồng Đăng - Lạng Sơn.

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND thị trấn Đồng Đăng và tại chợ Đồng Đăng (cũ); quản lý, duy trì hoạt động bình thường của chợ Đồng Đăng (cũ); đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự; quản lý đất chợ theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Mặt khác, ngày 19/10/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc giao chợ Đồng Đăng (địa điểm kinh doanh cũ), thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng cho UBND huyện Cao Lộc quản lý; theo đó, UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng bộ máy quản lý chợ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các vấn đề liên quan khác của chợ Đồng Đăng (cũ) từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng để tổ chức quản lý, điều hành, kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật.

Ngày 30/10/2018 UBND huyện Cao Lộc ban hành Quyết định số 3400/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý chợ Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (địa điểm kinh doanh cũ).

Ban Quản lý chợ Đồng Đăng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí hoạt động (không được giao biên chế, số lượng người làm việc); có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định.

UBND huyện Cao Lộc cũng đã ban hành Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 về việc phê duyệt Nội quy chợ Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi Ban Quản lý chợ Đồng Đăng nhận bàn giao quản lý chợ, có 20 hộ trước đó chuyển đến kinh doanh tại Trung tâm thương mại Đồng Đăng có đơn xin chuyển về chợ Đồng Đăng (cũ), tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ có 5 hộ chuyển về chợ cũ. Ban Quản lý chợ đã gửi thông báo đến các hộ kinh doanh để thực hiện ký hợp đồng thuê địa điểm bán hàng theo quy định, nhưng đến nay chưa hộ nào chấp hành với lý do các hộ kinh doanh yêu cầu thời hạn ký hợp đồng thuê từ 5 năm trở lên.

Ngày 20/2/2019, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và các bộ, ngành có liên quan công bố kết quả kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi công bố kết quả kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Cao Lộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 751/VPCP-V.I ngày 25/1/2019.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục quản lý, duy trì hoạt động bình thường của chợ Đồng Đăng (cũ); đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự; quản lý đất chợ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tích cực đấu tranh chống buôn lậu tại khu vực chợ Đồng Đăng.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo Anh