Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo đúng quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ nhà đất thực hiện ngay việc lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng theo đúng trình tự quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc còn vướng mắc thủ tục về đất đai khẩn trương phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm việc thiếu hồ sơ, giấy tờ nhà đất để thực hiện trình tự, thủ tục sắp xếp lại cơ sở nhà, đất theo đúng các quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo quy định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhà, đất hoàn thiện thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để kê khai, sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo đúng quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019.

Giao Sở Tài chính khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo đúng quy định. Rà soát, tổng hợp, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án theo thẩm quyền trước ngày 31/12/2019. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu tham mưu thành lập ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định.

Thái Hải