UBND TP giao các quận, huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất, gồm 1.087 căn hộ (thuộc Chương trình 12.500 căn hộ) phục vụ tạm cư, TĐC cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 14 nền đất phục vụ TĐC cho dự án khu công nghệ cao.

1.273 căn hộ và 1.036 nền đất còn lại phục vụ tạm cư, TĐC cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn năm 2019, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân.

Đối với 1.468 căn hộ và 809 nền đất do các quận, huyện đăng ký sử dụng trong năm 2020, UBND TP giao các các địa phương chỉ đạo, đôn đốc các công ty dịch vụ công ích tiếp tục quản lý, bảo trì, lập thủ tục bàn giao 1.468 căn hộ, 809 nền đất cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, thực hiện trước tháng 12/2019.

Để triển khai thực hiện, UBND TP giao 24 quận, huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC, tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt; chịu trách nhiệm trong việc xem xét đối tượng được bố trí sử dụng.

Xem xét giải quyết TĐC đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án; có trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được giao.

UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, theo dõi các quận, huyện sử dụng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được giao trong năm 2019; lập thủ tục xác lập sở hữu Nhà nước, trình UBND TP ban hành quyết định bán đấu giá căn hộ, nền đất đã được chấp thuận.

Thiên Lý