Theo kết quả điều tra, tổng diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn TP là 96.807ha, chiếm 85,35% diện tích điều tra của TP.

Về thoái hóa đất theo các loại đất như sau: Đất sản xuất nông nghiệp là 49.341 ha/64.236 ha đất bị thoái hóa (chiếm 76,81%); đất lâm nghiệp là 35.593 ha/35.685 ha đất bị thoái hóa (chiếm 99,74%); đất nuôi trồng thủy sản là 8.884 ha/10.503 ha đất bị thoái hóa (chiếm 84,58%); đất làm muối là 1.709 ha đất bị thoái hóa, chiếm 100% diện tích đất làm muối của TP; đất nông nghiệp khác là 361 ha/386 ha đất bị thoái hóa (chiếm 93,52%); đất bằng chưa sử dụng là 919 ha đất bị thoái hóa, chiếm 100% diện tích đất bằng chưa sử dụng của TP.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của TP tổ chức công khai kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu của TP trên cổng thông tin điện tử của UBND TP theo quy định; thực hiện báo cáo số liệu điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu của TP về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của TP, UBND 24 quận, huyện và các đơn vị khác có liên quan tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả sản phẩm của dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đúng theo quy định.

Các sở, ngành của TP, UBND 24 quận, huyện căn cứ kết quả số liệu thoái hóa đất có biện pháp, phương án quản lý, khai thác, sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, hợp lý và bền vững, giảm thiểu tối đa thoái hóa đất trên địa bàn.

Nghiêm Lan