Trước thực trạng một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và tự mở đường, phân lô tách thửa để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở không đảm bảo quy hoạch, không đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp trong khu vực đô thị.

Những khu vực chưa là đô thị nhưng đã có quy hoạch phát triển đô thị, điểm quy hoạch khu dân cư nông thôn và các khu vực đã có quy hoạch là đất ở cũng thuộc diện ngưng tiếp nhận hồ sơ giải quyết kể từ ngày ban hành văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đến khi có quy định mới.

Đối với các hồ sơ được tiếp nhận trước ngày phát hành văn bản này, các đơn vị vẫn tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đinh Mười