Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án đầu tư mạng viễn thông tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: Chấp thuận dự án đầu tư sang Cộng hòa Dân chủ Đông Timor của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel và cho phép chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức khoản vay cổ đông theo kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7164/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 19/9/2012.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án theo quy định hiện hành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc quản lý ngoại hối đối với khoản vay cổ đông của dự án theo quy định hiện hành.
Thúy Mai