Theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND của UBND thành phố, qua giải quyết đơn thư, UBND thành phố giao UBND quận Long Biên căn cứ kết quả phúc tra, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản còn thiếu gắn liền với đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng theo quy định.

UBND quận Long Biên cũng có trách nhiệm kiểm tra điều kiện ăn ở sau giải phóng mặt bằng của gia đình ông Nhữ Văn Toàn, xem xét vận dụng quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố có phương án báo cáo UBND thành phố quyết định việc giao cho ông Nhữ Văn Toàn và các thừa kế của bà Nguyễn Thị Thêm 1 suất tái định cư với diện tích tối thiểu để đảm bảo ổn định đời sống.

Kiểm tra, rà soát hồ sơ tài liệu, quyết định giải quyết đối với nội dung khiếu nại về diện tích đất gia đình ông đang sử dụng và khiếu nại việc UBND quận Long Biên không lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 60m2 đất các hộ tự bỏ đất ra để làm lối đi chung; đồng thời, xử lý những vấn đề tồn tại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/10/2020, Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 5915/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nhữ Văn Toàn, trong đó có nội dung: “... Giữ nguyên Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với ông Nhữ Văn Toàn và các thừa kế của bà Nguyễn Thị Thêm”.

Ông Nhữ Văn Toàn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND quận Long Biên và có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thành phố.

Theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND của UBND thành phố, nội dung khiếu nại cho rằng gia đình ông Toàn và các đồng thừa kế của bà Thêm đủ điều kiện được giao đất tái định cư, là sai.

Theo hồ sơ tài liệu liên quan thể hiện, thửa đất của gia đình ông Toàn đang sử dụng tại tổ 15, phường Ngọc Thuỵ có nguồn gốc đất là do bà Thêm nhận chuyển nhượng từ ông Phạm Ngọc Hậu năm 1974. Việc chuyển nhượng có xác nhận của Uỷ ban Hành chính xã Ngọc Thuỵ. Theo giấy tờ chuyển nhượng đất giữa bà Thêm và ông Hậu, diện tích đất nhận chuyển nhượng khoảng ½ thửa đất có diện tích hơn 1 xào (tức 360m2), loại đất là đất vườn. Bản đồ đo vẽ năm 1994 và Sổ mục kê lập kèm theo thể hiện bà Thêm đứng tên sử dụng thửa đất số 85, tờ bản đồ số 13, diện tích 55m2.

Khi thực hiện dự án, gia đình bị thu hồi 476,1m2/553,2m2, diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng là 77,1m2, đủ điều kiện được cấp giấy phép xây dựng. Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 7 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố thì trường hợp gia đình ông Toàn không đủ điều kiện để được xem xét giao đất tái định cư. Do vậy, nội dung khiếu nại là sai.

Tuy nhiên, diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án của gia đình ông Toàn lớn (476,1m2), theo xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên toàn bộ diện tích bị thu hồi đủ điều kiện công nhận là đất ở. Phần diện tích còn lại có hình tam giác với diện tích 77,1m2. Mặt khác, tại thời điểm giải phóng mặt bằng trên thửa đất có 3 hộ gia đình đang sinh sống, gồm 3 cặp vợ chồng với 8 nhân khẩu. Do đó, cần xem xét, vận dụng quy định tại khoản 2, Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 giao 1 suất đất tái định cư với diện tích bằng hạn mức giao đất ở mới tối thiểu cho ông Toàn và các thừa kế của bà Thêm.

Ngoài ra, ông Toàn còn có khiếu nại về diện tích đất gia đình ông đang sử dụng, việc đo đạc hiện trạng khi giải phóng mặt bằng không đúng với hiện trạng sử dụng đất và khiếu nại việc quận Long Biên không lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 60m2 đất các hộ tự bỏ đất ra để làm lối đi chung. Đối với nội dung khiếu nại Chủ tịch quận Long Biên chưa thụ lý, giải quyết.

Hoàng Long