Xét đơn khiếu nại của ông Phùng Thái Hùng, ngụ ngụ ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 7,4 ha đất, tọa lạc xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ông như sau:

Khiếu nại, yêu cầu của ông Phùng Thái Hùng đã được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông ban hành Thông báo số 41/TB-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông. Lý do: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai và thời hiệu khiếu nại đã hết theo quy định pháp luật khiếu nại.

Tuy nhiên, ông không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, căn cứ khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và khoản 6, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng”. Do vậy, yêu cầu của ông Phùng Thái Hùng là không phù hợp với quy định pháp luật.

 

Thanh Hà