Đây là một trong các nội dung đã được thể hiện rõ trong báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh An Giang.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 4.514 lượt công dân với 4.656 người, 4.127 vụ việc được tiếp nhận với tổng số 1.058 đơn/2.091 vụ việc và đã giải quyết 90/157 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đa số các trường hợp khiếu nại đều yêu cầu nâng giá bồi thường đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất lâu năm khác theo giá đất ở; và các vụ việc khiếu nại kéo dài...

UBND tỉnh An Giang đã ký Báo cáo số 482/BC-UBND ngày 4/8/2021 kết quả thực hiện việc giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP và kết quả kiểm tra, rà soát 10 vụ việc theo Văn bản số 107/TTCP-BTCTW ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ký Công văn số 812/UBND-NC ngày 4/8/2021 báo cáo về 16 vụ việc/10 hộ khiếu nại gửi Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Cchủ tịch UBND huyện, thị, thành phố tập trung tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định có hiệu lực pháp luật và các vụ việc có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh khiếu nại đông người, bức xúc, gay gắt ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời cũng triển khai thực hiện kết luận kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại kéo dài theo Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 7/8/2019 của UBND tỉnh theo kết quả đã thống nhất với Thanh tra Chính phủ đối với những vụ việc còn lại.

Với nguyên tắc: “Nếu người khiếu nại đồng thuận thì mới thực hiện, không được xem việc hỗ trợ là nguyên cớ phát sinh khiếu nại”, các chính sách an sinh xã hội được tỉnh An Giang vận dụng linh hoạt và thỏa đáng, đúng người, đúng việc, tạo đồng thuận trong nhân dân cùng chủ trương kiên quyết trả lời dứt khoát, chấm dứt không xem xét giải quyết đối với các trường hợp đã được giải quyết các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cam kết chấm dứt khiếu nại nhưng tiếp tục yêu cầu giải quyết thêm.

Chính Bình