Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thụ lý tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Trần Thế Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế bao che, không xử lý đúng việc ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công; không đồng ý với giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tại Kết luận số 1414/KL-UBND ngày 21/9/2021 và Thông báo số 189/TB-UBND ngày 28/9/2021.

Căn cứ vào kết quả xác minh, UBND tỉnh kết luận nội dung tố cáo ông Trần Thế Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến bao che, không xử lý đúng việc hộ ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công là đúng một phần (không xử lý đúng việc ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công); không có cơ sở để xác định ông Trần Thế Tùng bao che cho việc hộ ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công, tuy nhiên, tiến độ giải quyết đơn của công dân còn chậm, chất lượng giải quyết còn hạn chế.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế kết luận nội dung tố cáo chưa phù hợp với diễn biến, nội dung vụ việc, chưa đảm bảo căn cứ pháp lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế có liên quan, ông Trần Thế Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến - Tổ trưởng Tổ Xác minh nội dung tố cáo nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với khuyết điểm trong quá trình giải quyết tố cáo.

UBND huyện có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Khi, bà Nông Thị Oanh, số seri CG738777, thửa đất số 71, tờ bản đồ số 38, bản Cây Thị, xã Đồng Tiến, diện tích 6.267,1m2, số vào sổ cấp GCN CH00817 theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 29/11/2016; xem xét cấp lại GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Khi, bà Nông Thị Oanh và xử lý các nội dung có liên quan đến diện tích đất sử dụng vào mục đích giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nghiêm túc rút kinh nghiệm theo thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm trong cấp GCNQSD đất năm 2016 cho ông Nguyễn Văn Khi, bà Nông Thị Oanh.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, UBND huyện Yên Thế đã có Văn bản số 414/BC-UBND ngày 15/9/2022 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về kết quả tổ chức thực hiện Kết luận số 3668/KL-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ các quy định tại Chương V, Luật Tố cáo năm 2018 quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, gồm: Văn bản số 1271/UBND- TTr ngày 5/8/2022; Văn bản số 1333/UBND-NV ngày 16/8/2022 về việc kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức theo Kết luận số 3668/KL-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Phòng Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiểm điểm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện thu hồi GCNQSD đất cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khi, bà Nông Thị Oanh, tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 38, bản Cây Thị, xã Đồng Tiến và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan đến cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khi năm 2016.

UBND huyện Yên Thế cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thế tổ chức kiểm điểm các cá nhân trong việc kiểm tra xem xét cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khi năm 2016.

Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện kiểm điểm xong trong tháng 8/2022.

Kết quả thực hiện, đến nay Phòng Nội vụ phối hợp với Thanh tra huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cá nhân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 8/9/2022 thu hồi GCNQSD đất cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khi tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 38, bản Cây Thị, xã Đồng Tiến.

Hoàng Long