Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, làm rõ nội dung đơn của công dân; căn cứ pháp lý để xem xét, xử lý đối với nội dung công dân tố cáo; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết theo quy định.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc, Báo cáo số 136/BC-TTr ngày 26/8/2022 của Thanh tra tỉnh cho thấy, sau khi công dân có đơn tố cáo, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã giao cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Ngày 17/2/2022, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo và Thông báo thụ lý tố cáo số 17/TB-UBND.

Quá trình xác minh nội dung tố cáo, ngày 29/3/2022, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng có Quyết định số 1108/QĐ- UBND về gia hạn giải quyết tố cáo.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra huyện, ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 05/KL-UBND và Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 63/TB-UBND.

Qua xem xét hồ sơ cho thấy, năm 2014, UBND huyện Yên Dũng thu hồi 3 thửa đất của hộ gia đình ông Ong Thế Tài, thôn Tràng An, xã Yên Lư để thực hiện Dự án Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn với tổng diện tích đã thu hồi 1.124,7m2, trong đó thửa 372, tờ bản đồ trích đo, diện tích thu hồi 374,2m2 đã được thôn Tràng An và UBND xã Yên Lư xác minh, làm rõ là đất công ích (không phải là đất khai hoang). Diện tích thửa 372 còn lại chưa thu hồi là 267,4m2.

Năm 2020, thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư (đợt 11), UBND huyện Yên Dũng tiếp tục thu hồi 3 thửa đất của hộ gia đình ông Ong Thế Tài, tổng diện tích thu hồi 769,4m2; trong đó có diện tích còn lại của thửa 372 đã thu hồi năm 2014 và toàn bộ diện tích thu hồi năm 2020 được xác định là đất công ích.

Gia đình ông Ong Thế Tài đã ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thu hồi năm 2020 theo phương án được phê duyệt.

Đối với hộ bà Chu Thị Ke, năm 2014, UBND huyện Yên Dũng thu hồi 9 thửa đất để thực hiện Dự án Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn với tổng diện tích đã thu hồi 3.152,7m2; trong đó có 3 thửa 103, 137, 201 tờ bản đồ trích đo, diện tích thu hồi 696,7m2 đã được thôn Tràng An và UBND xã Yên Lư xác minh, làm rõ là đất công ích (không phải là đất khai hoang).

Năm 2020, thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư (đợt 11), UBND huyện Yên Dũng tiếp tục thu hồi 3 thửa đất của hộ gia đình bà Chu Thị Ke, trong đó có diện tích còn lại của 2 thửa đã thu hồi năm 2014 được xác định là đất công ích và 1 thửa sử dụng ổn định (diện tích 75,2m2); tổng diện thu hồi 570m2.

Gia đình bà Chu Thị Ke đã ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất đã thu hồi năm 2020 theo phương án được phê duyệt.

UBND tỉnh kết luận, như vậy, việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng là người ký các văn bản) đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục. Việc xác minh, kết luận nội dung tố cáo đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Hơn nữa, một số thửa đất năm 2014 Nhà nước đã thu hồi của 2 hộ (ông Ong Thế Tài, thửa 372; bà Chu Thị Ke, thửa 137, 201 - tờ bản đồ trích đo năm 2014) đến năm 2020 Nhà nước tiếp tục thu hồi phần diện tích còn lại vẫn xác định là đất công ích, 2 hộ đã ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất đã thu hồi theo phương án được phê duyệt.

Việc công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ký ban hành Thông báo số 63/TB-UBND ngày 10/5/2022 cố ý giải quyết tố cáo trái quy định của pháp luật, bao che cho cấp dưới trong việc làm sai lệch hồ sơ thu hồi từ đất khai hoang sang đất công ích của 2 hộ tại xứ đồng Mẫu Mốt và xứ đồng Lều Vịt, thôn Tràng An xã Yên Lư (Nhà nước thu hồi đất năm 2014) là không có cơ sở xác định hành vi vi phạm, không đủ điều kiện thụ lý theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh không thụ lý giải quyết tố cáo đối với nội dung công dân tố cáo nêu trên.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận được Công văn số 5159/VPCP-V.I ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển 8 đơn đến UBND tỉnh Bắc Giang, trong đó có đơn của công dân trú tại thôn Tràng An, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cố ý giải quyết tố cáo trái quy định của pháp luật, bao che cho cấp dưới.

Cùng nội dung vụ việc trên, công dân đã có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 2703/UBND-TCD giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, làm rõ nội dung đơn của công dân, căn cứ pháp lý để xem xét, xử lý đối với nội dung công dân tố cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết.

Hoàng Long