Ngày 7/1/2021, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo tiếp của công dân đối với ông Nguyễn Văn Quyết ở thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn sử dụng thửa đất khi dồn điền đổi thửa (sau đây viết tắt là DĐĐT) tại các xứ đồng Táo, Hùng Giếng, khu đồng K8 xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Quyết đang sử dụng thừa khoảng 2.000m2 đất sau dồn điền đổi thửa tại các xứ đồng, cụ thể đồng Táo khoảng 600m2, đồng Hùng Giếng khoảng 400m2, khu đồng K8 khoảng 1.000m2.

Sau khi tiến hành xác minh, UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư chi bộ thôn Phú Ninh đang sử dụng thừa khoảng 600m2 ở xứ đồng Táo và thừa 400m2 ở xứ đồng Hùng Giếng, là không đúng. Tại xứ đồng K8 hộ ông Quyết đang sử dụng thừa 301.2m2, do đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Quyết đang sử dụng thừa khoảng 1.000m2 tại xứ đồng K8, là đúng một phần.

Đáng chú ý, UBND huyện Sóc Sơn có Kết luận số 2192/KL-UBND ngày 25/9/2020 kết luận nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Quyết là tố cáo sai, là chưa chính xác, cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết đơn tố cáo.

Trước vi phạm nêu trên thì UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo UBND xã Minh Phú kiểm tra, rà soát lại diện tích hộ ông Nguyễn Văn Quyết đang sử dụng và thu hồi phần diện tích hộ ông Quyết sử dụng thừa tại xứ đồng K8 như kết luận đã nêu trên.

Qua xác minh cho thấy, theo hồ sơ giao đất theo Nghị định 64/NĐ-CP của xã Minh Phú thì hộ ông Quyết có 5 nhân khẩu được giao 7 thửa, diện tích 2.760m2 (552m2/khẩu).  Từ năm 2011-2013, ông Nguyễn Văn Quyết mua của hộ ông Nguyễn Văn Phòng diện tích 200m2 và bán cho ông Nguyễn Văn Diễn, diện tích 582m2.

Ngày 10/1/2013, bà Nguyễn Thị Tình (chị gái ông Quyết) là khẩu nông nghiệp, có đơn đề nghị Tiểu ban DĐĐT chuyển 1 khẩu bà Tình vào cho hộ ông Quyết. Do đó, tổng diện tích ông Quyết được giao sau khi có biến động mua bán, chuyển nhượng đến năm 2013, là 2.930m2 (2.760m2 + 200m2 – 582m2 + 552m2).

Theo phương án DĐĐT do Tiểu ban DĐĐT lập, hộ ông Quyết được giao tại 3 xứ đồng, gồm: Xứ Đồng Táo là 1.195m2; xứ đồng Đá Bạc (trước đây là xứ đồng Hùng Giếng) là 1.300m2 và xứ đồng K8 là 388m2 (hộ ông Quyết bị giảm 47m2 do lấy ở xứ đồng Táo có hệ số K-1). Trong quá trình UBND xã Minh Phú tổng hợp phương án DĐĐT và giao ruộng cho các hộ thì từ năm 2014-2015, hộ ông Quyết tiếp tục mua của 20 hộ tổng diện tích là 4.511m2 tại xứ đồng K8 và bán cho 1 hộ ông Nguyễn Văn Bảo diện tích 1.364m2. Tổng diện tích tại xứ đồng K8 của hộ ông Quyết là 3.535m2.

Ngày 31/8/2015, UBND xã Phú Minh đã giao ruộng DĐĐT cho hộ ông Nguyễn Văn Quyết 3 thửa: Thửa số 01, diện tích 1.195m2 ở xứ đồng táo, (hệ số K-47m2); thửa số 02, diện tích 1.300m2 ở xứ đồng Đá Bạc; thửa số 03, diện tích 3.527m2 ở xứ đồng K8, ông Quyết đã ký biên bản nhận ruộng.

Sau khi có biên bản giao ruộng, ngày 10/5/2016 ông Quyết tiếp tục mua của hộ ông Nguyễn Thế Đạt, diện tích 720m2, tại xứ đồng K8.

Theo bản đồ DĐĐT của UBND xã Minh Phú và hiện trạng sử dụng đất thì hộ ông Quyết đang sử dụng gồm 5 thửa đất, cụ thể: Tại xứ đồng Táo ông Quyết sử dụng 1 thửa đất (số 168, tờ bản đồ số 03), diện tích 1.206m2 (thừa 11m2 so với biên bản giao ruộng); tại xứ đồng Hùng Giếng ông Quyết sử dụng 1 thửa đất (số 61, tờ bản đồ số 03), diện tích 1.284,7m2 (thiếu 16m2 so với biên bản giao ruộng); tại xứ đồng K8 ông Quyết sử dụng 3 thửa đất, gồm 2 thửa ông Quyết được giao (thửa số 47, tờ bản đồ số 03, diện tích 3.188,7m2 và thửa 12, tờ bản đồ số 41, diện tích 510m2)- thừa 171m2 so với biên bản giao đất và 1 thửa ông Quyết mua của ông Nguyễn Thế Đạt (thửa 177, tờ bản đồ số 01, diện tích 850,2m2), hiện đang sử dụng thừa 130,2m2. Như vậy, hộ ông Quyết đang sử dụng thừa 11m2 tại xứ đồng Táo, thiếu 13m2 tại xứ đồng Đá Bạc (hay xứ đồng Hùng Giếng), thừa 301,2m2 tại xứ đồng K8.

Hoàng Long