So với tháng trước thì trong tháng 11, số lượt người được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh giảm 3,9% (233/240); số vụ việc giảm 16,9% (44/53); số đoàn đông người giảm 13% (13/15).

Trong số 44 vụ việc được tiếp, nội dung khiếu nại có 34 việc; tố cáo 1 việc và kiến nghị 9 việc. Thanh tra Chính phủ tiếp 32 việc; Văn phòng Chính phủ tiếp 5 việc và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp 7 việc.

Về nội dung vụ việc được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh, có 37 việc thuộc lĩnh vực hành chính, 6 việc thuộc lĩnh vực tư pháp và 1 việc thuộc lĩnh vực khác.

Đối với 13 đoàn đông người, các cơ quan tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh đã tiếp, ghi nhận ý kiến để báo cáo lãnh đạo, vận động và hướng dẫn công dân theo đúng quy định.

Trong tháng 11, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh đã ban hành 9 văn bản. Trong đó có 1 văn bản hướng dẫn, 6 văn bản chuyển đơn và 2 văn bản báo cáo. Có 38 văn bản báo cáo của địa phương chuyển đến và 24 đơn thư được chuyển đến Phòng Xử lý đơn thư.

Về công tác phối hợp, các cơ quan Trung ương tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh có sự phối hợp tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trụ sở cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp với lực lượng an ninh và các địa phương để kịp thời nắm tình hình công dân khiếu kiện, nhất là các địa phương có đoàn đông người khiếu kiện, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”, qua đó chủ động trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Ngân Nga