Theo đó, thành lập tổ công tác để kiểm tra kết quả, giải quyết, xử lý báo cáo Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đối với những vụ việc còn vướng mắc.

Tổ công tác làm việc tại 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn do đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng TTCP chủ trì. Thành phần gồm lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương; lãnh đạo Cục I; Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ theo dõi địa bàn.

Tổ công tác do Ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì phối hợp với Cục I, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các vụ việc tại 02 địa phương Tuyên Quang, Lai Châu.

Tổ công tác do Cục I và Ban Tiếp Công dân Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các vụ việc tại Hải Phòng.

Tổ công tác do Cục I chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tổng hợp và Ban Tiếp công dân Trung ương tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các vụ việc tại 07 địa phương, TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên.

Các tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành kiểm tra kết quả, giải quyết, xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo nằm trong danh sách do Cục I phối hợp cùng Ban Tiếp công dân Trung ương tổng hợp,

Đối với các vụ việc theo Quyết định 1849/ỌĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành kiểm tra kết quả, giải quyết, xử lý đối với 05 vụ việc tại các địa phương (Hải Phòng 1 vụ việc; Bắc Giang 1 vụ việc; Tuyên Quang 1 vụ việc; Lai Châu 1 vụ việc; Lạng Sơn 1 vụ việc).

Đối với các vụ việc theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của TTCP, tiến hành kiểm tra kết quả, giải quyết, xử lý 24 vụ việc (Bắc Ninh 5 vụ việc; Hà Nội 7 vụ việc; Hải Dương 1 vụ việc; Hải Phòng 3 vụ việc; Hưng Yên 1 vụ việc; Lạng Sơn 1 vụ việc; Nam Định 2 vụ việc; Ninh Bình 1 vụ việc; Thái Bình 1 vụ việc; Thái Nguyên 01 vụ việc; Tuyên Quang 01 vụ việc).

Đối với Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của TTCP, tiến hành kiểm tra việc cập nhật báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP, các vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Giang Thân