Khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Công đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết tại Quyết định số 9294/QĐ-UBND ngày 26/9/2022. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Nguyễn Hữu Công khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết luận của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đất ông Nguyễn Hữu Công đang khiếu nại chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) và không có một trong các loại giấy tờ về QSDĐ theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo bản đồ địa chính xã Hải Thượng năm 1996, đất ông Nguyễn Hữu Công khiếu nại thuộc thửa đất số 47, loại đất vườn (V) và một phần thửa đất số 41, loại đất ao. 

Biên bản xác định nguồn gốc đất phường Hải Thượng xác định gia đình ông Nguyễn Hữu Công tự làm nhà trên đất nông nghiệp và thời điểm làm nhà ở gắn liền trên đất của hộ ông Công từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004.

Hiện trạng thửa đất tại thời điểm kiểm kê thu hồi có nhà cửa, công trình phụ (xây dựng trên diện tích đất 143,99 m2) và diện tích đất còn lại sử dụng trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản (ao).

Điều 3 về xác định loại đất tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị đinh quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, nêu rõ: “Trường hợp đang sử dụng đất (SDĐ) không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai thì loại đất được xác định như sau: a) Trường hợp đang SDĐ ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích SDĐ trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng; b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích SDĐ trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, SDĐ để xác định loại đất”.

Điều 13, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nêu rõ: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà người SDĐ không có giấy tờ về QSDĐ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất. 2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền SDĐ; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

Điểm a, d, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nêu rõ: “Hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004; nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp SDĐ; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc SDĐ tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận QSDĐ như sau:

a) Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này”.

Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền SDĐ nêu rõ: “Thu tiền SDĐ khi công nhận QSDĐ (cấp GCN) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ và tại thời điểm bắt đầu SDĐ không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp GCN thì thu tiền SDĐ như sau: a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ có nhà ở thì phải nộp tiền SDĐ bằng 50% tiền SDĐ đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền SDĐ theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận QSDĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 6041/QĐ-UBND về việc thu hồi thu hồi 1.661,9m2 đất do hộ ông Nguyễn Hữu Công đang sử dụng tại phường Hải Thượng, bao gồm bồi thường 200 m2 theo giá đất ở, số tiền bồi thường phải trừ khoản nghĩa vụ tài chính và 1.461,9 m2 là đất nông nghiệp theo hiện trạng SDĐ là đúng quy định của pháp luật. 

Việc ông Nguyễn Hữu Công khiếu nại được thu hồi, bồi thường 200 m2 đất ở không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và 1.461,9 m2 là đất vườn cùng thửa đất ở là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 11/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Nguyễn Hữu Công khiếu nại được thu hồi, bồi thường 200m2 đất ở không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và 1.461,9m2 là đất vườn cùng thửa đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Cảng Tổng hợp Quốc tế gang thép Nghi Sơn là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu ông Nguyễn Hữu Công không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

 
Hải Nhân