Thực hiện dự án khu xử lý chất thải tập trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 30/11/2021 UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 13959/QĐ-UBND về việc thu hồi 101.663,8 m2 đất do UBND xã Trường Lâm quản lý, trong đó có 1.024 m2 thuộc một phần thửa đất số 26, diện tích nguyên thửa 2.071,1m2, loại đất BHK do hộ ông Ngô Trần Hậu sử dụng theo hình thức nhận giao khoán tại tờ bản đồ số 02, trích lục BĐĐC khu đất số 05/TLBĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phê duyệt ngày 26/4/2019. Gia đình ông Ngô Trần Hậu không được bồi thường, hỗ trợ về đất.

Không đồng ý với quyết định thu hồi đất, ông Ngô Trần Hậu khiếu nại được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 1.024 m2 đất trồng cây hàng năm khác (BHK) cho gia đình.

Khiếu nại của ông Ngô Trần Hậu đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 10184/QĐ-UBND ngày 20/10/2022. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Ngô Trần Hậu khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả làm việc, trình bày của ông Ngô Trần Hậu, năm 1980, ông lập gia đình, thấy khu đất tại Đồng Kin bỏ hoang, cây dại mọc nhiều nên vợ chồng ông đã ra khai hoang diện tích khoảng 2 sào để sản xuất nông nghiệp trồng lạc, khoai. 

Năm 2003, bên cạnh khu đất gia đình ông Hậu đang canh tác, có diện tích khoảng 1.000m2 được Hợp tác xã (HTX) Hùng Thắng cho ông Minh sản xuất cải thiện đời sống, ông Hậu báo cáo đã mua lại của hộ ông Minh và sản suất nông nghiệp ổn định. 

Khoảng năm 2015, xây dựng nhà máy chất thải rắn bị mất nguồn nước nên gia đình dừng sản xuất. Quá trình sử dụng gia đình không phải nộp các khoản thuế, phí nào cho Nhà nước.

Ông Ngô Trần Hậu không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai đối với khu đất đang khiếu nại.

Đến nay, ông Ngô Trần Hậu chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với đất và cây cối hoa màu trên diện tích đất bị thu hồi.

Theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, hồ sơ địa chính từ năm 1998 trở về trước của tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, cũng như hồ sơ địa chính xã Trường Lâm năm 1998 không đo vẽ khu vực ông Ngô Trần Hậu đang khiếu nại. 

Đến năm 2009, thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính 12 xã Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và được phê duyệt năm 2011, khu đất ông Ngô Trần Hậu đang khiếu nại mới được thể hiện trên bản đồ thuộc địa giới hành chính xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia và một số hộ dân thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là người sử dụng đất.

Kết quả xác minh một số công dân khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện và UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thể hiện: Hồ sơ quản lý về đất đai đối với diện tích đất công dân đang khiếu nại là không có; trước các thời điểm giao đất theo Nghị định số 64/NĐ-CP, dồn điền đổi thửa khoảng năm 2002 thì HTX Hùng Thắng đã quản lý, theo dõi đất khu vực Đồng Kin, sau đó thực hiện giao lại đất nông nghiệp cho nhân dân khối Tân Hùng sản xuất.

Biên bản của hội đồng xác định nguồn gốc đất xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và phụ lục chi tiết kèm theo biên bản hội nghị ngày 04/10/2021 của UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xác định: Diện tích đất ông Ngô Trần Hậu đang khiếu nại là đất thầu khoán, có nguồn gốc HTX Nông nghiệp Hùng Thắng giao thầu, khoán cho ông Nguyễn Xuân Minh, ông Ngô Trần Hậu nhận chuyển nhượng từ hộ ông Nguyễn Xuân Minh, không đủ điều kiện bồi thường về đất.

HTX Hùng Thắng giao khoán cho hộ ông Ngô Xuân Minh là không đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Năm 2012, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã kết luận và yêu cầu UBND thị trấn Hoàng Mai hủy bỏ hợp đồng giao thầu, khoán trái quy định của pháp luật và đưa diện tích khu vực đất trên vào quản lý theo đúng quy định của pháp luật; khu vực đất hộ gia đình ông Ngô Trần Hậu khiếu nại không phải khu đất hoang hóa do gia đình tự ra khai hoang sử dụng mà đã được tập thể quản lý.

Ông Ngô Trần Hậu không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai đối với khu đất đang khiếu nại. 

Diện tích 1.024 m2, loại đất BHK ông Hậu đang khiếu nại có nguồn gốc do HTX Nông nghiệp Hùng Thắng giao thầu, khoán cho ông Nguyễn Xuân Minh, ông Ngô Trần Hậu nhận chuyển nhượng từ hộ ông Nguyễn Xuân Minh.

Điểm đ, Khoản 1, Điều 76, Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp không được bồi thường về đất: “Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối”.

Khoản 1, Điều 82, Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: “Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của luật này”.

Khoản 2, Điều 77, Luật Đất đai năm 2013 quy định bồi thường về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân quy định: “Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của luật này”.

Như vậy, khu đất hộ ông Ngô Trần Hậu đang khiếu nại là đất có nguồn gốc do HTX Nông nghiệp Hùng Thắng giao thầu, khoán cho ông Nguyễn Xuân Minh, ông Ngô Trần Hậu nhận chuyển nhượng từ hộ ông Nguyễn Xuân Minh.

Năm 2012, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã kết luận và yêu cầu UBND thị trấn Hoàng Mai hủy bỏ hợp đồng giao thầu, khoán trái quy định của pháp luật và đưa diện tích khu vực đất trên vào quản lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Khu đất này thuộc địa giới hành chính do UBND xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn quản lý. 

Việc ông Ngô Trần Hậu khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 1.024 m2 đất BHK (đất trồng cây hàng năm khác) cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Ngô Trần Hậu khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 1.024 m2 đất BHK (đất trồng cây hàng năm khác) cho gia đình khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án là không có cơ sở. 

 
Huyền Châu