Thứ nhất, theo Kết luận số 5606/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, công dân tố cáo UBND tỉnh phê duyệt Dự án Khu dân cư dịch vụ thể thao xã Tăng Tiến giai đoạn 1 là nhằm mục đích giao đất dịch vụ cho người dân được hưởng theo quy định (không được bán đấu giá). Thực tế, UBND huyện Việt Yên đã bán 212 lô đất là không đúng với quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh, là tố cáo sai.

Bởi lẽ, Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ văn hoá thể thao thôn Phúc Long, thôn Chùa do UBND xã Tăng Tiến làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách xã và do UBND huyện Việt Yên phê duyệt, không phải do UBND tỉnh phê duyệt. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án không chỉ để giao đất kinh doanh dịch vụ cho người dân được hưởng (không được bán đấu giá) như nội dung công dân tố cáo.

Công dân tố cáo UBND huyện Việt Yên không thực hiện đúng theo quy hoạch được duyệt. Cụ thể, tại bản đồ quy hoạch dự án có 5.056,6m2 để xây khuôn viên cây xanh. Đến nay công dân thấy diện tích khuôn viên, cây xanh chỉ còn khoảng 2.000m2. Nội dung này là tố cáo sai.

Vì, tại bản đồ quy hoạch chia lô giai đoạn 1 Dự án Khu dân cư dịch vụ thể thao xã Tăng Tiến, có thể hiện diện tích công viên cây xanh là 5.065,05m2. Đến nay, phần diện tích công viên cây xanh tại vị trí trên chỉ còn 2.859m2 , đây là diện tích cây xanh ở một vị trí, không phải của toàn bộ dự án. Dự án đã được UBND huyện Việt Yên điều chỉnh 5 lần, tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND huyện Việt Yên (điều chỉnh lần thứ 5), tổng diện tích toàn bộ dự án là 200.700m2, trong đó diện tích cây xanh, mặt nước là 25.612,7m2, chiếm tỷ lệ 12,76% tương đương 13% đảm bảo như quy hoạch năm 2008. Như vậy, về tổng thể diện tích cây xanh, mặt nước là không thay đổi.

Công dân tố cáo UBND huyện Việt Yên thu tiền sử dụng đất đối với 151 lô đất dịch vụ xã Tăng Tiến không đúng với Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh là tố cáo sai.

Vì, UBND huyện Việt Yên quyết định thu tiền sử dụng đất đối với 151 lô đất dịch vụ xã Tăng Tiến trên cơ sở Công văn số 3011/UBND-KT ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh “đồng ý giao cho UBND huyện Việt Yên quyết định phê duyệt chi phí đầu tư/1m2 đất ở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện và tổ chức thu tiền của các hộ dân theo quy định”; không áp dụng giá theo Quyết định số 449/QĐ- UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh.

Thứ hai là, công dân tố cáo UBND huyện Việt Yên có sai phạm khi Dự án Khu dân cư dịch vụ thể thao xã Tăng Tiến giai đoạn 2 triển khai không được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, Dự án Khu dân cư dịch vụ, văn hóa thể thao xã Tăng Tiến được triển khai năm 2013 và đã thực hiện xong trong năm 2014, không còn diện tích để thực hiện giai đoạn 2, là tố cáo sai.

UBND tỉnh Bắc Giang xác định, Dự án Khu dân cư dịch vụ, văn hóa thể thao xã Tăng Tiến được UBND huyện Việt Yên phê duyệt tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 8/9/2008. Theo đó, quy mô diện tích quy hoạch của dự án là 198.760m2. Tại Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 17/4/2018 của UBND huyện Việt Yên (điều chỉnh lần thứ 5), tổng diện tích toàn bộ dự án là 200.700m2. Năm 2013, 2014, UBND huyện mới thực hiện một phần dự án. Đến năm 2016, 2017, dự án tiếp tục triển khai thực hiện.

Thứ ba là, công dân tố cáo UBND huyện Việt Yên có sai phạm khi Dự án Khu dân cư mới thôn Phúc Long triển khai không được cấp thẩm quyền phê duyệt, là tố cáo sai.

UBND tỉnh xác định, Dự án Khu dân cư mới thôn Phúc Long nằm trong danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, các công trình, dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (xây dựng Khu dân cư xã Tăng Tiến tổng số 100.000m2) được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/12/2016.

Hoàng Long