Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những yếu tố làm nên những thành tựu đó phải kể đến việc các cấp uỷ, chính quyền đã luôn quan tâm sâu sát làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 572-CV/TU, ngày 20/8/2014 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xác định là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm thường xuyên, lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình tại cơ sở, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; duy trì chế độ tiếp công dân theo quy định; kết nối giữa Ban Tiếp công dân tỉnh, ban tiếp công dân các huyện, thành phố để phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị để nắm tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, đoàn đông người gây mất trật tự, trị an.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đều xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng một số đơn vị sở, ngành về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó chấn chỉnh tình trạng chấp hành chưa nghiêm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác này tại cơ sở.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, qua công tác thanh tra nhận thấy việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo khá tốt. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, trong công tác hòa giải ở cơ sở đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại. Lãnh đạo các địa phương đã nêu cao trách nhiệm của mình, xem xét giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền, nên đã  giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc.

Đồng thời qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót (chủ yếu về quy trình, thủ tục...) cần khắc phục chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân ngày càng đi vào nề nếp, tăng cường hiệu lực quản lý.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Cao Bằng cũng thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ với thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố để cùng thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được tỉnh Cao Bằng chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Nổi bật là Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”. Đề án này tác động ảnh hưởng tốt đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và góp phần ổn định tình hình chính trị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân và tập thể, phục vụ thành công Đại hội Đảng các cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVII.

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh Cao Bằng, nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc và phối hợp tốt của các cấp, các ngành nên công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh đã đạt hiệu quả hơn những năm trước, không có điểm nóng về đơn thư.

Tính từ 1/8/2019 đến ngày 31/7/2020, các cấp, ngành tỉnh Cao Bằng đã tiếp1.924 lượt/2.005 người, trong đó có 7 đoàn đông người, tiếp dân định kỳ hàng tháng và đột xuất của lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố 365 cuộc bằng 510 người.

Toàn tỉnh tiếp nhận 2.402 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các đơn thuộc thẩm quyền đã được tiếp nhận và xử lý đảm bảo đúng quy trình, đúng thời hạn. Giải quyết 83/94 đơn khiếu nại đạt tỷ lệ 88%, giải quyết 29/31 đơn tố cáo đạt tỷ lệ 93 %.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Tiến Khang - Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng cho biết: Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh là việc khó, phức tạp đòi hỏi cấp ủy, người đứng đầu, các cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác này phải có tâm, có tầm, vì quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân và làm để dân yên thì mới đáp ứng được yêu cầu của tỉnh và của đất nước.

Làm tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển.

Trung Hà